• ขนาดอักษร

คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง

นายสุรสิตย์  กังวลกิจ นายกเทศมนตรี
นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
นายกเทศมนตรี
นายเชวง  จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรี
นายเชวง จินตนาเลิศ
รองนายกเทศมนตรี
 นายพิชชา  ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรี
นายพิชชา ตรีวรรณกุล
รองนายกเทศมนตรี
นายสิทธิศักดิ์  เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรี
นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์
รองนายกเทศมนตรี
นายประสิทธิ์  ศิริตรัย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายประสิทธิ์ ศิริตรัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
 นางเบญจพร จินตนาเลิศ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นางเบญจพร จินตนาเลิศ
เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชาคริต  นาคสถิตย์ เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายชาคริต นาคสถิตย์
เลขานุการนายกเทศมนตรี