• ขนาดอักษร

บำนาญ/บำเหน็จ

ทะเบียนราษฎร

คู่มือสำหรับประชาชน

1. การยื่นขอและอนุมัติสั่งจ่ายบำนาญพิเศษ /บำเหน็จพิเศษ

2. การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

3. การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. การขอรับบำเหน็จปกติ ของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม)

5. การขอรับบำเหน็จพิเศษ ของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำ หรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)

6. การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8. การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงสถานที่รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้รับบำนาญ

9. การสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

10. การขอเปลี่ยนแปลงผู้รับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

11. การขอรับเงินสงเคราะห์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น

12. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

13. การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ

14. การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน

15. การขอปรับปรุงรายการ กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะ ทางทะเบียนเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติ แต่ถูกจำหน่ายรายการออกจากทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

16. การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

17. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล

18. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชน กรณีเปลี่ยนที่อยู่

19. การขอเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีอื่นๆ (ขอเปลี่ยนบัตรเนื่องจากเปลี่ยนคำนำหน้านาม จาก "เด็กชาย" เป็น "นาย" และจาก"เด็กหญิง" เป็น "น.ส.")

20. การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฎรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร

21. การขอมีบัตรครั้งแรกของผู้มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ไม่ได้ยื่นคำขอมีบัตรภายในกำหนด และไม่ใช่กรณีได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

22. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับการผ่อนผันให้พักอาศัยอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมาย ว่าด้วยคนเข้าเมือง (ชนกลุ่มน้อยและกลุ่มชาติพันธุ์ 19 กลุ่ม)

23. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีคนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

24. การขอมีบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย กรณีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติเมียนมา ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

25. การขอมีบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน

26. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน

27. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ กรณีเป็นผู้ที่ได้รับอนุมัติให้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติหรือขอกลับคืนสัญชาติไทยแล้วแต่กรณี

28. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย ว่าด้วยสัญชาติกรณีขอมีบัตรครั้งแรก มีบิดา มารดาเป็นคนต่างด้าว

29. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลซึ่งพ้นสภาพได้รับการยกเว้น

30. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนของบุคคลที่ได้รับการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน กรณีแจ้งเกิดเกินกำหนดหรือตกสำรวจ

31. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก กรณีที่มีอายุครบเจ็ดปีบริบูรณ์

32. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรชำรุดในสาระสำคัญ

33. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรเดิมหมดอายุ

34. การขอมีบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ กรณีบัตรสูญหาย หรือถูกทำลาย

35. การขอเลขที่บ้าน

36. การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว

37. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1

38. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ

39. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง

40. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีเมื่อปรากฎว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล

41. การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ

42. การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน

43. การแจ้งผู้รื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย

44. การตรวจคัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน

45. การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร

46. การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม

47. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองหรือกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ

48. การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน

49. การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการขออนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด มีความประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน ท.ร. 13

50. การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใด คนหนึ่ง หรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย หรือบุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยมีคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลโดยถึงที่สุด

51. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย

52. การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว และเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน ขอเพิ่มชื่อ

53. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย

54. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด

55. การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ โดยใช้หนังสือเดินทางของต่างประเทศหรือหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity)

56. การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499

57. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น หรือโดยคำสั่งของศาลถึงที่สุด หรือเพิกถอนใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

58. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต

59. การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง

60. การเพิ่มชื่อ บุคคลที่ได้มีการลงรายการ "ตายหรือจำหน่าย" ในทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน เนื่องจากการแจ้งตายผิดคน หรือสำคัญผิดในข้อเท็จจริง

61. การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น

62. การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้านและเกิดนอกบ้าน

63. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง

64. การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการี ทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์

65. การรับแจ้งการเกิด เกินกำหนด

66. การรับแจ้งการเกิด เกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น

67. การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน

68. การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ

69. การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร

70. การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ

71. การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น

72. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด

73. การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น

74. การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ

75. การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม

76. การรับแจ้งย้ายเข้า

77. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนอื่นที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด

78. การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ

79. การรับแจ้งการย้ายปลายทาง

80. การรับแจ้งการย้ายออก

81. การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

82. การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า

83. การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน

84. การขอตรวจหลักฐาน รายการหรือข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

85. การขอเปลี่ยนแปลงสถานะในเอกสารการทะเบียนราษฏรสำหรับคนไทยพลัดถิ่น

86. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ/ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีนำเอกสารราชการมาแสดง

87. การแก้ไขรายการชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุล ชื่อบิดามารดา วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด ในเอกสารทะเบียนประวัติ /ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร กรณีไม่มีเอกสารราชการมาแสดง

88. การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยสำนักบริหารการรับ-จ่าย เงินภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

89. การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ

90. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมายต่างประเทศ

91. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

92. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด ที่ประกอบพาณิชยกิจชนิดที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนพาณิชย์

93. การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

94. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

95. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

96. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล และห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

97. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

98. การจดทะเบียนพาณิขย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

99. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

100. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน(ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด

101. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พรบ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

102. การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

103. การรับชำระภาษีป้าย

104. การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

105. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

106. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

107. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

108. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

109. การต่อใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

110. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน

111. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1: ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)

112. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2: ขั้นตอนออกใบอนุญาต)

113. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

114. การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

115. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน

116. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

117. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร

118. การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34

119. การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21

120. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33

121. การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22

122. การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

123. การแจ้งขุดดิน

124. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

125. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ

126. การแจ้งถมดิน

127. การแจ้งรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ

128. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการ โรงงานจำพวกที่ 2

129. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

130. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี

131. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่ 1 ง และ จ ลักษณะที่ 1)

132. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมันลักษณะที่สอง

133. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 1: ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ

134. การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ 2: ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ

135. การขออนุญาตเปิดประกอบกิจการหลังการปรับปรุงแก้ไขโรงงาน

136. การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน

137. การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์

138. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

139. การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.

140. การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

141. การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

142. การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

143. การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.

144. การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

145. การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

146. การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตร.ม.

147. การขอใช้รถสุขาเคลื่อนที่แบบเทรลเลอร์ลากจูง

148. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

149. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

150. การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

151. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

152. การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

153. การขอรับรองการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์