• ขนาดอักษร

คำแถลงนโยบาย ของ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง
วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง

เรียนท่าน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง

ตามที่ประชาชนเมืองบ้านบึง ได้ให้ความไว้วางใจเลือกกระผมเป็นนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๕๑/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ และประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แล้วนั้น

บัดนี้ กระผมในฐานะนายกเทศมนตรี ได้กาหนดนโยบายการบริหารราชการเรียบร้อยแล้ว โดยจะน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการใช้คุณธรรมนาความรู้และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ธรรมเนียมปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยแบ่งการดาเนินการเป็น ๒ ลักษณะ คือ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดาเนินการและมีกาหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒ ปีอย่างชัดเจน และนโยบายการบริหารหลักที่จะพัฒนาเมืองบ้านบึงให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ดังต่อไปนี้

นโยบายเร่งด่วน

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก เพื่อการศึกษาได้ครอบคลุมถึงเด็กวัยอนุบาลและได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบมาตรฐาน เพื่อพัฒนาให้เป็นเด็กที่มีความรู้ความสามารถในอนาคต โดยจะจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เพื่อรองรับกลุ่มเด็กวัยดังกล่าว ทาให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตร-หลาน เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังฝั่งทิศใต้ของเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้า จากชุมชนบวรธรรม ถึง ชุมชนธารนที ซอย ๒ พร้อมซอยร่วมเพื่อให้พื้นที่บริเวณนั้นมีถนนและท่อระบายน้าที่มีมาตรฐาน การเดินทางเข้าออกสู่ตัวเมืองมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ปุวยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อต่าง ๆของร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้รับการฟื้นฟูร่างกาย โดยวิธีกายบาบัด โดยจะก่อสร้างสระน้าธาราบาบัด ซึ่งเป็นกายภาพบาบัดในน้า ทาให้ผู้ปุวยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมทั้งผู้สูงอายุได้ใช้สถานที่ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ และมีทางเลือกในการทากายภาพบาบัดตามคาแนะนาของนักกายภาพบาบัด

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเมืองสามารถเดินทางไปออกกาลังกาย ที่สนามกีฬา ๘๐ พรรษา โดยจะก่อสร้างสะพานเดินเหนือคลองห้วยควายเผือก ตั้งแต่สะพานโอเจริญเพิ่มพูนถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เพื่อใช้สาหรับเดินออกกาลังกาย หรือขี่จักรยาน อันเป็นทางเชื่อมสู่สนามกีฬา ๘๐ พรรษา

นโยบายการบริหารหลัก
เป็นนโยบายที่จะดาเนินการเพื่อบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อการพัฒนาเมืองบ้านบึงให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตประจาวันเพื่ออานวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับบริการพื้นฐานโดย เท่าเทียมกัน ตลอดจนยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน ผิวทางจราจรภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐานและเชื่อมโยงกันอย่างระบบ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรไป-มา ตลอดจนรองรับการพัฒนาของเมืองในอนาคต
๑.๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้า และวางมาตรการปูองกันปัญหา น้าท่วมในกรณีฝนตกในช่วงมรสุม
๑.๓ ก่อสร้างและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ เช่นไฟฟูาสาธารณะ สัญญาณไฟจราจร ตลอดจน ปรับปรุงภูมิสถาปัตย์และทัศนียภาพในเขตเทศบาลให้สวยงาม

๒. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๒.๑ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนและประชาชนทุกกลุ่มวัย พัฒนาให้มีความรู้ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มทักษะและขีดความสามารถ ส่งเสริมความรู้ทางภาษาเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ตลอดจนมุ่งพัฒนาจิตใจควบคู่การเรียนรู้ โดยนา คาสอนทางศาสนา และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาสอดแทรกในกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม
๒.๒ การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้วยการดาเนินงานควบคู่กันในด้านการสาธารณสุขและการกีฬา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง เน้นการพัฒนาระบบสุขภาพอย่างครบวงจร ตั้งแต่การเสริมสร้าง-ปูองกัน-รักษา-เยียวยา-ฟื้นฟู
๒.๓ การดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้ได้รับสวัสดิการ สิ่งอานวยความสะดวก และความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมและทั่วถึง เพื่อให้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ในสังคม โดยพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด
๒.๔ จะส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางสายตา เกี่ยวกับโรคตาต้อกระจกให้ได้รับการผ่าตัด
๒.๕ การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ด้วยการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการควบคุมดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการรักษาความปลอดภัย และสร้างเครือข่ายการทางานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน โดยเน้นการปูองกันก่อนเกิดความเสียหาย
๒.๖ การส่งเสริมสร้างเครือข่ายปูองกันยาเสพติดในชุมชน เพื่อให้ชุมชนในเขตเทศบาลเป็นชุมชนห่างไกลจากยาเสพติด

๓. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
๓.๑ การส่งเสริมการสร้างเครือข่ายของชุมชน เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นภายในชุมชนได้ โดยการส่งเสริมให้มีการรวมตัวและก่อตั้ง “ชุมชนย่อย” เพิ่มเติมตามความต้องการของประชาชน ตลอดจนการรวมตัวเป็นเครือข่าย ชมรม เพื่อการบริหารจัดการและดูแลคนในชุนชนในด้านต่างๆ
๓.๒ การส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของเทศบาล ในลักษณะ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ไขปัญหา”
๓.๓ การส่งเสริมและสนับสนุนให้คนในชุมชนได้กิจกรรมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเกิดกระบวนการเรียนรู้ ความเสียสละเพื่อพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
เป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดารงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ที่ว่างงานหรือผู้มีรายได้น้อยได้มีงานทา ด้วยการฝึกอาชีพและเพิ่มทักษะ สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว
๔.๒ ส่งเสริมให้ประชาชน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP สาหรับจาหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวและผู้สนใจ พร้อมสร้างแหล่งจาหน่ายสินค้า
๔.๓ ส่งเสริมร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล ให้เป็นที่รู้จักและชื่นชอบของประชาชนทั่วไปให้มากยิ่งขึ้น จัดตั้งศูนย์อาหารอร่อยเพื่อส่งเสริมให้เมืองบ้านบึงให้เป็นดินแดนอาหารอร่อย

๕. นโยบายด้านการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๕.๑ มุ่งเน้นการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านบึงให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยการส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ที่ดีตามอานาจหน้าที่
๕.๒ ส่งเสริมการปูองกันและวางระบบการแก้ไขปัญหาด้านมลพิษด้านต่างๆ เช่น ขยะมูลฝอย น้าเสีย อากาศเสีย มลพิษทางเสียง เป็นต้น
๕.๓ ส่งเสริมการรักษาความสะอาดบริเวณถนน ทางเท้า ตรอก ซอย ตลาดสด และสถานที่อื่นๆ ภายในเขตเทศบาล เพื่อให้อยู่ในสภาพดีและเป็นเรียบร้อย

๖. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ศิลปวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรตระหนักถึง คุณค่าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จาเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๖.๑ การอนุรักษ์ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สืบสานงานประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ ที่สะท้อนวิถีชีวิตของชาวบ้านบึง ซึ่งเป็นสิ่งบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของชุมชน เช่น ประเพณีวิ่งควาย ประเพณีไหว้พระจันทร์ ประเพณีงานบุญบ้านบึง เทศกาลกินเจ เป็นต้น
๖.๒ ส่งเสริมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ศิลปะการแสดงกลองยาว เป็นต้น

๗. นโยบายพัฒนาการเมืองการบริหาร
เป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๗.๑ มุ่งเน้นการบริการเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อการปฏิบัติงานที่บรรลุเปูาหมายในภารกิจของรัฐและประชาชนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด
๗.๒ มุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือ หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)
๗.๓ ส่งเสริมการนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการวางแผน การติดตาม การประเมินผล การคิดและการตัดสินใจ เพื่อให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๔ ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ให้มีความเหมาะสมและทันสมัยเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ท่านประธานสภาเทศบาลที่เคารพ กระผมได้แถลงนโยบายดังกล่าวเพื่อให้ สภาเทศบาลที่ทรงเกียรติและประชาชนได้รับทราบแนวทางการดาเนินงานตลอดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง ซึ่งกระผมขอให้ความเชื่อมั่นแก่สมาชิกสภาเทศบาลอันเป็นผู้แทนของปวงชนในเขตเทศบาลว่าจะบริหารงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และยึดประโยชน์สุขของประชาชนชาวบ้านบึงเป็นที่ตั้งอย่างแท้จริง ขอบคุณครับ

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗

เอกสารแนบ :
Download this file (นโยบายนายก-2557.pdf)คำแถลงนโยบาย [นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง]193 kB