• ขนาดอักษร

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ประจำปี 2556

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 1 (เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 4 (เดือนพฤษภาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง (เดือนพฤษภาคม 2561 ถึง เดือนเมษายน 2562)