557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
ของนายสุรสิตย์ กังวลกิจ
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านบึงที่เคารพ

ตามที่ กระผมนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับการพัฒนาเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยได้แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยแบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ลักษณะ คือ นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการมีกําหนดเวลาแล้วเสร็จภายใน ๒ ปี และนโยบายการบริหารหลักที่จะพัฒนาบ้านบึงให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนนั้น

บัดนี้ กระผมได้ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาครบหนึ่งปีแล้ว ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒) บทที่ ๒ ทวิ มาตรา ๔๘ ทศวรรคห้า “ให้นายกเทศมนตรีจัดทํารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาเทศบาลเป็นประจําทุกปี” จึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบาย ดังต่อไปนี้

ก.นโยบายเร่งด่วน
ซึ่งเป็นนโยบายที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๒ ปี ประกอบด้วย

๑. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็ก เพื่อการศึกษาได้ครอบคลุมถึงเด็กวัยอนุบาลและได้รับการศึกษาอย่างเป็นระบบมาตรฐาน เพื่อพัฒนาให้เป็นเด็กที่ความรู้ความสามารถในอนาคต โดยจะจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ เพื่อรองรับกลุ่มเด็กวัยดังกล่าวทําให้ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตร-หลาน เข้ารับการศึกษาในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน

๒. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน เพื่อเป็นการกระจายความเจริญไปยังฝั่งทิศใต้ของเทศบาลเมืองบ้านบึง โดยจะก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา จากชุมชนบวรธรรม ถึง ชุมชนธารนที ซอย ๒ พร้อมซอยร่วม เพื่อให้พื้นที่บริเวณนั้นมีถนนและท่อระบายน้ําที่มีมาตรฐาน การเดินทางเข้าออกสู่ตัวเมืองมีความสะดวกและปลอดภัยมากขึ้น

๓. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆ ของร่างกายและกล้ามเนื้ออ่อนแรง ได้รับการฟื้นฟูร่างกายโดยวิธีกายบําบัด โดยจะก่อสร้างสระว่ายน้ําธาราบําบัด ซึ่งเป็นกายภาพบําบัดในน้ํา ทําให้ผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวรวมทั้งผู้สูงอายุได้ใช้สถานที่ยืด เหยียดกล้ามเนื้อ และมีทางเลือกในการทํากายภาพบําบัดตามคําแนะนําของนักกายภาพบําบัด ผ-๒

๔. การส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุขภาพของประชาชน เพื่อให้ประชาชนในเมืองสามารถเดินทางไปออกกําลังกาย ที่สนามกีฬา ๘๐ พรรษา โดยจะก่อสร้างสะพานเดินเหนือคลองห้วยควายเผือก ตั้งแต่สะพานโอเจริญเพิ่มพูนถึงสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ๘๐ พรรษา เพื่อใช้สําหรับเดินออกกําลังกาย หรือขี่จักรยาน อันเป็นทางเชื่อมสู่สนามกีฬา๘๐ พรรษา การดําเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
     ๑. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล ๓ (องุ่นอุปถัมภ์) เปิดการเรียนการสอนเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กในระดับอนุบาล ตั้งแต่ปีการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๗ เป็นต้นมา ในระยะเริ่มแรกได้ใช้สถานที่สําหรับการเรียนการสอนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย) และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษาสําหรับก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ จํานวนเงิน ๕,๙๐๖,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ใช้อาคารเรียนที่ได้ก่อสร้างใหม่เป็นสถานที่การเรียนการสอน(รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๑)
     ๒. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ํา จากชุมชนบวรธรรมถึง ชุมชนธารนที ซอย ๒ พร้อมซอยร่วม ได้ดําเนินการออกแบบแปลนตามแบบแปลนเทศบาลที่ ช ๑/๒๕๕๗ และตั้งงบประมาณจํานวนเงิน ๑๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ดําเนินการก่อสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๑)
     ๓. โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ําธาราบําบัด ได้ดําเนินการออกแบบแปลนตามแบบแปลนเทศบาลที่ ช ๒๖/๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จํานวนเงิน ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และเทศบาลตั้งงบประมาณสนับสนุน จํานวน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๐๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๑)
     ๔. โครงการก่อสร้างสะพานเสริมสร้างสุขภาพเหนือคลองห้วยควายเผือก ได้ดําเนินการออกแบบแปลนตามแบบแปลนเทศบาลที่ ช ๗/๒๕๕๗ และตั้งงบประมาณ จํานวนเงิน ๘,๗๙๐,๐๐๐ บาท ปัจจุบันปัจจุบันได้ผู้รับจ้างและอยู่ระหว่างการดําเนินงานก่อสร้าง(รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๑)

ข.นโยบายหลักในการบริหาร
เป็นนโยบายที่จะดําเนินการเพื่อบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและเพื่อการพัฒนาเมืองบ้านบึงให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ผ-๓

๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นนโยบายที่มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จําเป็นต่อการใช้ชีวิตประจําวันเพื่ออํานวยความสะดวกสบายแก่ประชาชนทุกคนในเขตเทศบาลพึงจะได้รับบริการพื้นฐานเท่าเทียมกันตลอดจนยังเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สําคัญต่อการพัฒนาในด้านอื่น (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๒)

๒. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญรุ่งเรือง (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๓)

๓. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อเป็นการสร้างรากฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (รายละเอียดการดําเนินโครงการตามผนวก ๔)

๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต มีอาชีพเสริม ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๕)

๕. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติเป็นนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดความสมดุลของสิ่งแวดล้อมในเขตเทศบาลอย่างยั่งยืน (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๖)

๖. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาของท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมเป็นรากเหง้าทางภูมิปัญญาของท้องถิ่น ที่ควรตระหนักถึงคุณค่าที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ จําเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลาน (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๗)

๗. นโยบายพัฒนาการเมืองการบริหารเป็นนโยบายที่มุ่งเน้นให้การบริหารงานของเทศบาลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน และตอบสนองภารกิจของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ (รายละเอียดการดําเนินงานโครงการตามผนวก ๘)

สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง
รอบปีที่ ๒ (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึง เดือนเมษายน ๒๕๕๙)

นโยบายเร่งด่วน
๑ โครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงิน ๑๖,๕๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒๑,๙๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

นโยบายหลักในการบริหาร
๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๒ โครงการ เป็นเงิน ๗,๙๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๒. นโยบายด้านสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒๗ โครงการ เป็นเงิน ๓,๘๘๙,๑๔๘.๓๑ บาท
๓. นโยบายด้านการพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
มีจํานวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ เป็นเงิน ๓๒๙,๑๖๐.๐๐ บาท
๔. นโยบายด้านเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชน
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑ โครงการ เป็นเงิน ๓๔๕,๘๔๔.๖๑ บาท
๕. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
มีจํานวนทั้งสิ้น ๒ โครงการ เป็นเงิน ๒,๔๗๙,๕๒๐.๐๐ บาท
๖. นโยบายด้านการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี รวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๑ โครงการ เป็นเงิน ๕,๕๗๐,๖๙๐.๗๑ บาท
๗. นโยบายด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
มีจํานวนทั้งสิ้น ๔ โครงการ เป็นเงิน ๕๑๘,๐๒๗.๐๐ บาท

รวมนโยบายหลักในการบริหารทั้ง ๗ ด้านแล้ว พบว่ามีโครงการที่ปฏิบัติไปแล้ว
มีจํานวน ๖๑ โครงการ เป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒๑,๑๐๙,๓๙๐.๖๓ บาท

เอกสารที่้เกี่ยวข้อง

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ประจำปี 2556

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 1 (เดือนพฤษภาคม 2557 ถึง เดือนเมษายน 2558)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 2 (เดือนพฤษภาคม 2558 ถึง เดือนเมษายน 2559)

รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง รอบปีที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559 ถึง เดือนเมษายน 2560)