• ขนาดอักษร

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น

“ บ้านบึงน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียงและธรรมาภิบาล มาตรฐานเมืองสีเขียว ”

 

พันธกิจเทศบาลเมืองบ้านบึง

1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับความเจริญเติบโตของเมือง

2. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืนและควบคู่กับวิถีชีวิตชุมชน

3. พัฒนาคุณภาพชีวิต การเรียนรู้ และส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

4. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

6. พัฒนาการบริหารจัดของเทศบาลให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

7. สร้างระบบการรักษาความปลอดภัย

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

1. เมืองบ้านบึงมีโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2. เมืองบ้านบึงมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปํญญาท้องถิ่น

3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

4. เมืองน่าอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี

5. ชุมชนเข้มแข็งสามารถเป็นรากฐานในการร่วมพัฒนาท้องถิ่น

6. การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

7. เมืองแห่งความปลอดภัยและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข