• ขนาดอักษร

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

    เทศบาลเมืองบ้านบึงมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล จำนวน 3 แห่ง ดังนี้

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (เซิดน้อย)

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (หนองปลาไหล)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (หนองปลาไหล)

    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบ้านบึง (ตะวันออก)