• ขนาดอักษร

สภาเทศบาลเมืองบ้านบึง

นายเนรมิตร์ ขาวชูศรี ประธานสภาเทศบาล
นายเนรมิตร์ ขาวชูศรี
ประธานสภาเทศบาล
นายสุรพล ทองบัณฑิต รองประธานสภาเทศบาล
นายสุรพล ทองบัณฑิต
รองประธานสภาเทศบาล
นางรภัทร นิธิอาภาสิริ เลขานุการสภาเทศบาล
นางรภัทร นิธิอาภาสิริ
เลขานุการสภาเทศบาล
สท.วาริน สิงห์โตทอง สมาชิกสภาเทศบาล
สท.วาริน สิงห์โตทอง
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.กฤษณชัย วิเชียรพงษ์ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.กฤษณชัย วิเชียรพงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.จริยา กังวลกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.จริยา กังวลกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.จรูญ กิจผสมทรัพย์สมาชิกสภาเทศบาล
สท.จรูญ กิจผสมทรัพย์
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ปรียานาถ เหลี่ยมสุวรรณ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ปรียานาถ เหลี่ยมสุวรรณ 
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.แกสุข ฤกษ์ดำเนินกิจ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.แกสุข ฤกษ์ดำเนินกิจ
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.พงษ์พจน์ จันทเปรมจิตต์ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.พงษ์พจน์ จันทเปรมจิตต์
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.สมชาย เปรมประเสริฐ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.สมชาย เปรมประเสริฐ
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.อนิดา เรามานะชัย สมาชิกสภาเทศบาล
สท.อนิดา เรามานะชัย
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ชลทิพย์ เศวตนัย สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ชลทิพย์ เศวตนัย
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ภัทรชวนันท์ พัฒนธัญธนธรณ์ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ภัทรชวนันท์ พัฒนธัญธนธรณ์
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.เอนก ปัญญาดี สมาชิกสภาเทศบาล
สท.เอนก ปัญญาดี
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.โรจนา ปรีชาผล สมาชิกสภาเทศบาล
สท.โรจนา ปรีชาผล
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.อุดมลักษณ์ วัฒนชีพ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.อุดมลักษณ์ วัฒนชีพ
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ปกรณ์ ชินดุษฎีกุล สมาชิกสภาเทศบาล
สท.ปกรณ์ ชินดุษฎีกุล
สมาชิกสภาเทศบาล
สท.วิรุฬ รัตนะ สมาชิกสภาเทศบาล
สท.วิรุฬ รัตนะ
สมาชิกสภาเทศบาล