• ขนาดอักษร

หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองบ้านบึง

นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาล
นายนิทัศน์ ต้นจันทร์
ปลัดเทศบาล
นางรภัทร นิธิอาภาสิริ รองปลัดเทศบาล
นางรภัทร นิธิอาภาสิริ
รองปลัดเทศบาล
นางอภัสนันท์ นิธิวุฒิวรรักษ์ รองปลัดเทศบาล
นางอภัสนันท์ นิธิวุฒิวรรักษ์
รองปลัดเทศบาล
นางทัศนีย์ ต้นจันทร์ หน.สำนักปลัดเทศบาล
นางทัศนีย์ ต้นจันทร์
หน.สำนักปลัดเทศบาล
นางสาววันทนา โกสิทธิ์ ผอ.กองคลัง
นางสาววันทนา โกสิทธิ์
ผอ.กองคลัง
นางสาวอุทัย แสงบุญ ผอ.กองการศึกษานางสาวอุทัย แสงบุญ
ผอ.กองการศึกษา
นางสาวกัญญ์พิดา เวศม์วรนันท์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวกัญญ์พิดา เวศม์วรนันท์
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายสุพัฒ บุญทิม ผอ.กองช่าง
นายสุพัฒ บุญทิม
ผอ.กองช่าง
นางนิธินันท์ ถิรเดชวรธันย์ ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางนิธินันท์ ถิรเดชวรธันย์
ผอ.กองสวัสดิการสังคม
นางวรรณวิมล ศรีใย ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
นางวรรณวิมล ศรีใย
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน