• ขนาดอักษร

โรงเรียนในสังกัด

เทศบาลเมืองบ้านบึงมีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 4 แห่ง ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

     - นายพัชรวัฒน์ เปรมปานณรงค์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

     - นางอำไพ แสงจำรัส รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ

     - นางสุมาลี คุณสารวนิช รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

     - จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3 มีจำนวนเด็กทั้งสิ้น 814 คน (ระดับประถมศึกษา จำนวน 498 คน และมัธยมศึกษา จำนวน 316 คน)

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 34 คน ลูกจ้างประจำ 1 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 10 คน

โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

 

2. โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) 

     - นางสาวนฤมล แสงสง่าศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ

     - จัดการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่6 มี จำนวนนักเรียน จำนวน  150 คน

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 3 คน และพนักงานจ้าง 3 คน

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 คน (ช่วยราชการจากโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) )

โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก)

 

3. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)

     -ว่าที่เรือตรีศุภวัฒน์ เทียมศรีรัชนีกร วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  

        โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)

     - จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 142 คน

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 5 คน 

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 คน (ช่วยราชการจากโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) )

     - พนักงานจ้าง จำนวน 1 คน

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)

 

4. โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)

 - นายธนรัชน์ สุขโขวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

       ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)

     - จัดการศึกษาในระดับการศึกษาปฐมวัย มีจำนวนเด็กนักเรียน จำนวน 56 คน

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 1 คน

     - พนักงานครูเทศบาล จำนวน 2 คน (ช่วยราชการ จาก โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) )

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)