• ขนาดอักษร

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

ระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ

การป้องกันการทุจริต คุณธรรมและความโปร่งใส

การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร(อิเล็กทรอนิกส์)

คณะกรรมการตอบเรื่องร้องเรียน

จัดตั้งศูนย์ร้องเรียน

เจตนารมณ์ในการป้องกันการทุจริค

ประกาศใช้คู่มือสำหรับประชาชน

การจัดทำประมวลจริยธรรม

การเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม

ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

ประกาศนโนบายคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2562

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2562

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม 2561

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2561

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2561

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2560

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2560

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองบ้านบึง ฉบับประจำเดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2560

 

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน เทศบาลเมืองบ้านบึง

คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

 

การประเมินการจัดการสาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านบึง

การประเมินการจัดการสาธารณะของเทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) เรื่อง การใช้แบบฝึกเสริมทักษะ การอ่านจับใจความสำคัญภาษาอังกฤษ เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยวิธีการอ่านแบบ SQ4R ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

การพัฒนาครูโดยใช้แนวคิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ ของโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูป วิชาสุขศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตและครอบครัว

รายงานผลการประเมินโครงการรักการอ่าน โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์)

การประเมินโครงการส่งเสริมพัฒนาการผู้เรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 3 (องุ่นอุปถัมภ์) สังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

รายงานการใช้คู่มือชุดกิจกรรมการทดลอง เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ชั้นอนุบาลปีที่ 2/1

 

ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก)

รายงานผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการของผู้เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาล 4 (ตะวันออก) เทศบาลเมืองบ้านบึง จังหวัดชลบุรี