557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

โครงการส่งเสริมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำอาหารซูชิ,วาฟเฟิลไส้กรอกและเหรียญโปรยทาน) ณ ห้องดอกลำดวน ชั้น2 อาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

โครงการอบรมปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนท้องถิ่น เยาวชนก้าวหน้าปลูกต้นกล้าความดี ในวันที่ 5 - 7 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ วัดเขาถ้ำ ต.หนองอิรุณ อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มศักยภาพพนักงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562