557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยท่านนายกสุรสิตย์ กังวลกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับอำเภอบ้านบึงและหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านบึง ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณถนนชลบุรี-บ้านบึง ซอย 21

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิกและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลเมืองบ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่3 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง