557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

วันจันทร์ที่​ 24​ กันยายน​ 2561​ เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดงานประเพณีไหว้พระจันทร์​ ประจำปี​ 2561​ ณ​ ลานวัฒนธรรม​ หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง โดยได้เคลื่อนขบวนแห่ไปรอบตลาดบ้านบึง​ ซึ่งในขบวนประกอบไปด้วย​ คณะแปดเซียนและเจ็ดนางฟ้า​ สิงโตดอกเหมยพร้อมด้วยมังกร​ คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองบ้านบึง​ หัวหน้าส่วนราชการ​ พนักงานเทศบาล​ นักเรียนและครูจากสถานศึกษาในสังกัด​ และชมรมต่างๆ​ ทั้งนี้​ ในงานยังได้เปิดให้ประชาชนได้ร่วมกันไหว้ขอพรและร่วมชมการแสดงจากสิงโตดอกเหมยอีกด้วย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัด "โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9, สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561" ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 12 วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561
โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุมแต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

กองการศึกษา เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และมีนางรภัทร นิธิอาภาสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

งานพัฒนาบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อีกทั้งยังมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมากอีกด้วย ณ อาคารศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

รอบรั้วเทศบาล