557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้ร่วมกับอำเภอบ้านบึง จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โดยการทำความสะอาด การเก็บขยะและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 โดยมี ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราช การพนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง พร้อมกันบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์ให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีสมาชิก อสม. เทศบาลเมืองบ้านบึง และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัด "โครงการวันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ ครั้งที่ 7" ขึ้น โดยมีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561
โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กร ภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสตรี และครอบครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีสมาชิกเครือข่ายสตรี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง