557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เทศบาลเมืองบ้านบึง สร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชน ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด (15 ก.พ.62) ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง นำนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) และนักเรียนโรงเรียนวัฒนดรุณวิทย์ จำนวน 120 คน เข้ารับการถ่ายทอดความรู้จากวิทยากรสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี เกี่ยวกับความเข้าใจที่ถูกต้องและการรู้โทษที่ร้ายแรง รวมถึงการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติด นายนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในประเทศไทย พบว่า มีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปยุ่งเกี่ยว ทั้งเกิดจากความตั้งใจ การหลงผิด และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ รัฐบาลจึงมีนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน คือ 1.รั้วชายแดน 2.รั้วชุมชน 3.รั้วสังคม 4.รั้วครอบครัว และ5.รั้วโรงเรียน โดยเฉพาะรั้วเยาวชนและรั้วโรงเรียน เป็นยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ดังนั้น เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องได้รับการดูแล มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ที่สำคัญคือการรู้โทษที่ร้ายแรงและการหลีกเลี่ยงจากสิ่งเสพติดด้วย เทศบาลเมืองบ้านบึง จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ซึ่งมุ่งหวังในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน รวมถึงการได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบและร่วมแรงร่วมใจกันเป็นพลังของแผ่นดิน ที่จะต่อสู้เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดต่อไป 2562

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมมาตรฐานอาหารปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค และ โครงการรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมบรรจุอาหาร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มี หน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน กลุ่ม อสม. ภาคประชาชน พ่อค้า แม่ค้า และชมรมต่างๆ เข้าร่วมในการประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดงานเทศการตรุษจีน ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิเนตร เขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ณ วัดบึงบวรสถิตย์(วัดบึงล่าง) นอกจากนี้แล้วยังมีพิธีอันเชิญเทพเจ้าแห่งโชคลาภ ขบวนแห่สิงโตมังกร ไช่ซิ่งเอี๊ย รอบเมืองบ้านบึง ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2562

ทม.บ้านบึง เสริมสร้างความรู้เครือข่าย บริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ช่วยกันลด คัดแยกจากครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ แก้ปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน (12ก.พ.62) ที่ห้องประชุม 2 อาคารศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการจัดการขยะในชุมชน ปีงบประมาณ 2562 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง เชิญผู้นำชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่รวมจำนวน 100 คน เข้ารับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดกับวิทยากรจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ ในประเด็นการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเพื่อให้เกิดการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความพร้อมเพรียง นายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกชุมชน เนื่องจากความเติบโตทางเศรษฐกิจ จำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น และพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคที่หันมาใช้สินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จำพวกโฟม แก้ว พลาสติก กระดาษและโลหะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยมีมากขึ้น สวนทางกับอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่ที่อยู่ในระดับต่ำ จนเสี่ยงต่อผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว และสิ้นเปลืองงบประมาณในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย โดยจากข้อมูลพบว่าขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นมีองค์ประกอบที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เช่นขยะจำพวก แก้ว พลาสติก กระดาษและโลหะ สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ร้อยละ 30 – 35 ส่วนขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้ สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยได้ ร้อยละ 45 - 50 แต่ปัจจุบันมีอัตราการนำกลับมาใช้ใหม่เพียงร้อยละ 22 เท่านั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการลด คัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะมูลฝอย โดยเริ่มจากตนเอง ครอบครัว ชุมชน สถานประกอบการ ภาครัฐ ภาคเอกชน จึงจะสามารถช่วยแก้ปัญหาขยะมูลฝอยและรักษาทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนนักเรียน ภาคประชาชน พ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น2 เทศบาลเมืองบ้านบึง