557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานกิจกรรมมอบแว่นสายตาผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจก โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ เวลา 09.00 น. วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณด้านล่างอาคารบริการประชาช

นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 8 วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 63 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 โดยมี นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

/>

นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ร่วมด้วยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองบ้านบึง วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562