557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมผู้ประกอบการจำหน่ายเนื้อสัตว์ เพื่อการพัฒนาเป็นสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) โดยมีนายเชวง จินตนาเลิศ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงของโครงการ ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้มีตัวแทนพ่อค้าแม่ค้า ในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมเพื่อรับความรู้ในการจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่สะอาด และการดูแลรักษามาตรฐานเขียงให้สะอาด ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการตรวจสอบเพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น 
โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในการเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเข้าร่วมโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2561
โดยมีนายพิชชา ตรีวรรณกุล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เข้าร่วมในพิธีช่วงเย็น ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

งานสวัสดิการเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขึ้น ในวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร)

ทั้งนี้ นายสิทธิศักดิ์ เกียรติสุอาภานนท์ รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้ขึ้นกล่าวเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง ฝึกความสามัคคีและวางแผนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และส่งเสริมการประดิษฐ์วัสดุเพื่อใช้ในการเสริมสร้างพัฒนาร่างกาย ซึ่งมีนักเรียน โรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ เข้าร่วมในโครงการด้วย

ในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2561 โรงเรียนเทศบาล 2 (ตะวันออก) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมสำหรับนักเรียนโรงเรียนในท้องถิ่น 2561 เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 หลักสูตร “เยาวชนก้าวหน้า ปลูกต้นกล้าความดี” (ป.5) ณ วัดเขาน้อยคีรีวัน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 

รอบรั้วเทศบาล