• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

71

เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพ.ศ.2563 ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง  ในวันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2563 

21

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการจัดงานประเพณีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ.2563 ณ สำนักงานเทศบาล และมีพระสงฆ์ เดินบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ตลอดเส้นทางเมืองบ้านบึง ถึงวัดบึงบวรสถิตย์(วัดบึงล่าง) วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2563

47

โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภายใต้หัวข้อเรื่อง"การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City)" โครงการอบรมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ภายใต้หัวข้อเรื่อง โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานเปิดโครงการ และนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเจ้าหน้า ที่ทุกท่าน วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

24

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563

83

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช นำโดยท่านนายกสุรสิตย์ กังวลกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาล ร่วมกับอำเภอบ้านบึงและหน่วยงานต่างๆ ในเขตอำเภอบ้านบึง ร่วมกันจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณถนนชลบุรี-บ้านบึง ซอย 21

86

เทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง จัดงานประเพณีลอยกระทงเทศบาลเมืองบ้านบึง นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้มีขบวนแห่ประเพณีลอยกระทงรอบเมืองบ้านบึง ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดีจากภาคส่วนต่างๆ อาทิ เช่น ชุมชน , หน่วยงานเอกชน , หน่วยงานราชการ , โรงเรียน , และภาคประชาชน นอกจากนี้แล้วยังการประกวดหนูน้อยนพมาศ ,การประกวดกระทง และการแสดงจากนักร้องรับเชิญ ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านบึง ในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2562

27

เทศบาลเมืองบ้านบึง ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง ได้จัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ บริเวณวัดบึงบวรสถิตย์ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายวันชัย จึงจรัสทรัพย์ ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน

61

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิกและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง

76

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่2 วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

38

โครงการจัดงานวันครู เทศบาลเมืองบ้านบึง วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาล1(สถาวร)

47

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลเมืองบ้านบึง

68

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันจันทร์ 14 พฤศจิกายน 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

9

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรชีวิตเป็นสุข วันอังคารที่ 14 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

79

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการ "วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ" ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

91

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดงานประเพณีวิ่งควายอำเภอบ้านบึง ประจำปี 2562 ณ บริเวณตลาดโต้รุ่ง โดยมีทั้งการประกวดควายหลากหลายประเภท ทั้งประเภทสวยงาม ตลกขบขัน พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ นอกจากนี้ยังเปิดให้ประชาชนได้ร่วมสนุกกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ทั้งกินวิบาก ปิดตาตีหม้อ เก้าอี้ดนดรี กินจุ อีกทั้งยังมีการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งอีกด้วย โดยต่อจากนี้ในช่วงบ่ายจะเป็นการแข่งขันควายเร็ว และในช่วงเย็นจะเป็นการแสดงจากศิลปินลูกทุ่ง และเวทีรำวง

46

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานการประชุมเวทีประชาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีชุมชน กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

69

การประชุมเวทีประชาคม เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่3 วันพุธที่ 4 ธันวาคม 2562 โดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในการประชุม แต่ละครั้ง จะมีผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมได้แก่ คณะกรรมการชุมชน จำนวน 65 ชุมชน รวมทั้งกลุ่มองค์กรภาคประชาชนต่างๆ อาทิ กลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ณ ศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง

66

วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 7.00 น. เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 นำโดยนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านบึง ได้ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งและข้าวต้มหาง โดยมีพระสงฆ์จำนวน 71 รูป เดินบิณฑบาตไปรอบตลาดบ้านบึง และมีการร่วมทำบุญนำสิ่งของเครื่องใช้ไปช่วยผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุอีกด้วย

30

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้าบึง เป็นประธานโครงการ วันมอบหัวใจให้ผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรม การวัดความดัน การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ และการรำวงย้อนยุค ในวันอังคารที่ 7 มกราคม พ.ศ.2563 ณ อาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง

120

โครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน กฟผ. ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชน แลกเปลี่ยนความเข้าใจสถานการณ์พลังงาน ร่วมกิจกรรม CSR ในพื้นที่ชุมชนและป่าต้นน้ำภาคเหนือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน นำโดย นายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานนางสุภาวิณี นาควิเชตร หัวหน้าหมวดประชาสัมพันธ์นำคณะจากส่วนราชการ และสื่อมวลชนจากจังหวัดชลบุรี นครสวรรค์ และขอนแก่น เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนาเชิงประจักษ์โดยเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และโรงไฟฟ้าบ้านขุนกลาง จังหวัดเชียงใหม่ โรงไฟฟ้าดีเซล(โรงไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผาบ่อง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน และโรงผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนภูมิพลจังหวัดตากระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน พ.ศ.2562เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจในด้านสถานการณ์พลังงานในปัจจุบัน รวมถึงแหล่งผลิตไฟฟ้า ระบบส่งไฟฟ้าที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งมีการปรับปรุงและขยายระบบตามสถานการณ์ด้านพลังงานก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเกิดความเข้าใจ

นายพิศิษฐ์ ธรรมศักดิ์จินดา กล่าวว่า ปัจจุบัน กฟผ. มีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าประเภทต่างๆ ได้แก่ 1.โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานหมุนเวียน เช่น พลังน้ำเขื่อน พลังแสงอาทิตย์ กังหันลม2.โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อน 3.โรงไฟฟ้าประเภทพลังความร้อนร่วม 4.โรงไฟฟ้าประเภทพลังงานดีเซล และ5.อื่นๆ(ลำตะคองชลภาวัฒนา) นอกจากนี้ยังมีการผลิตไฟฟ้าของภาคเอกชน เพื่อตอบสนองความต้องการไฟฟ้าที่จะนำไปสร้างความเจริญเติบโตของชุมชน เมือง และเศรษฐกิจของประเทศทุกระดับ กฟผ. จึงต้องดำเนินการผลิตไฟฟ้ารวมถึงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ ซึ่งแหล่งผลิตไฟฟ้าทุกประเภทล้วนมีความสำคัญทั้งในระดับชุมชนและในเมืองใหญ่ อย่างเช่น โรงฟ้าฟ้าบ้านขุนกลาง ถือเป็นโรงไฟฟ้าเพื่อชุมชนไทยภูเขาบนดอยสูงเป็นโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก เริ่มเปิดใช้งานตั้งแต่ พ.ศ.2527 ตั้งอยู่บนดอยอินทนนท์ ใช้พลังงานน้ำจากน้ำตกสิริภูมิมาผลิตกระแสไฟฟ้า นำไปใช้ประโยชน์ในโครงการหลวงดอยอินทนนท์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา

“แต่ในขณะเดียว กฟผ.โดยโครงการปรับปรุงและขยายระบบส่งไฟฟ้าที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานก็ตระหนักถึงชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่อาจไม่เข้าใจและเกิดความกังวลใจในการก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า จึงเกิดแนวคิดประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงความใส่ใจของ กฟผ. ในการให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ Corporate Social Responsibility(CSR) คือการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนจึงเป็นที่มาของการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมทั่วประเทศ รวมถึงการสนับสนุนการศึกษาของเด็กและเยาวชน และการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มาดำเนินการให้เกิดความประจักษ์ในครั้งนี้ด้วย” นายพิศิษฐ์ กล่าว

สำหรับโครงการสัมมนาเชิงประจักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และจังหวัดตาก ในครั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสื่อมวลชน ได้ร่วมทำกิจกรรมของ กฟผ. ด้านชุมชนและสิ่งแวดล้อม ที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยเยี่ยมชมวิถีชีวิตชุมชนชาวไทยภูเขา พร้อมมอบอุปกรณ์การเรียน เสื้อผ้า ให้กับเด็กและเยาวชน โรงเรียนบ้านน้ำเพียงดิน ภายในศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” หมู่บ้านห้วยปูแกง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ส่วนอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญ คือ เยี่ยมชมและร่วมกันสร้างฝายตามรอยพ่อของแผ่นดินที่บริเวณป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตาก โดยกฟผ. ดำเนินการมาอย่างยาวนาน มีการจัดตั้งโครงการปลูกป่า การสร้างฝายชะลอน้ำ 910 ฝาย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ในปีนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 1,400ฝาย

นายณัฐพล จิตต์มั่น หัวหน้าชุดดับไฟป่าเขื่อนภูมิพล (กลุ่มเสือดำ) เปิดเผยว่า เริ่มมีการสร้างฝายชะลอน้ำตั้งแต่ พ.ศ.2538 ฝายที่ดำเนินการสร้างส่วนใหญ่จะไม่ใช้งบประมาณ เพราะจะใช้วัสดุที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ไม้ ก้อนหิน การสร้างฝายจะสร้างตั้งแต่พื้นที่บนยอดเขา ทั้งในลำห้วยหลักและลำห้วยสาขาซึ่งมีระยะทางไกลมาก ส่วนใหญ่จะใช้หินในการสร้างมากกว่าเพราะจะมีอายุใช้งานได้ยาวนานกว่า วิธีการคือใช้ก้อนหินก้อนใหญ่เป็นโครงสร้างและใช้หินก้อนเล็กๆวางแทรกลงไปในช่องระหว่างหินก้อนใหญ่โดยป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล มีการสร้างฝายที่ลำห้วยสาขาและห้วยแขนงแล้วกว่า 3,000 ฝาย

“นอกจากการสร้างฝายแล้ว เขื่อนภูมิพลยังจัดตั้งโครงการอนุรักษ์ผืนป่าตามรอบพ่อของแผ่นดิน เพื่อดูแลป่าต้นน้ำทั้งหมด ซึ่งประกอบไปด้วยการสร้างฝายชะลอน้ำตลอดทั้งปี การทำแนวป้องกันไฟป่าและการดับไฟป่าในช่วงหน้าแล้ง ตอนนี้เราเริ่มเข้าทำแนวป้องกันไฟป่าของป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพลระยะทาง 35 กิโลเมตร และเชื่อมโยงกับเครือข่ายป่าชุมชนทุกชุมชนอีกประมาณ 210 กิโลเมตร โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มเสือดำเขื่อนภูมิพลเป็นกำลังหลักดำเนินการร่วมกับภาครัฐและประชาชน” นายณัฐพล กล่าว

ทั้งนี้ เขื่อนภูมิพลเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย สร้างปิดกั้นลำน้ำปิงที่บริเวณเขาแก้ว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก มีรัศมีความโค้ง 250 เมตร สูง 154 เมตร ยาว 466 เมตร ความกว้างของสันเขื่อน 6 เมตร อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด 13,462 ล้านลูกบาสก์เมตร จัดเป็นเขื่อนคอนกรีตโค้งที่ใหญ่และสูงสุดในเอเชีย

หน้าที่ 1 จาก 19