557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิกและคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมชั้น2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง