• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีนักเรียนเข้าร่วมและให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันอังคารที่ 28 มกราคม พ.ศ.2563