• ขนาดอักษร

รอบรั้วเทศบาล (ภาพกิจกรรม)

เทศบาลเมืองบ้านบึงจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(โควิด-19)และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง