557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัด "โครงการสานพลังสร้างคุณภาพชีวิตคนพิการ" (วันคนพิการ) โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งภายในงานได้มีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ เช่น กิจกรรมตรวจสุขภาพผู้พิการ , การตัดแต่งทรงผม , กิจกรรมสอยดาว , กิจกรรมโยนห่วง และการแสดงดนตรี ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น.