557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เทศบาลเมืองบ้านบึงได้จัดโครงการจัดงานวันครู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 15-16 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม วัดเขาน้อยคีรีวัน ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากรครูในสังกัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ทั้งด้านความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล และสามารถนำความรู้ที่ได้จากโครงการไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนต่อไป