557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารงานราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ในหัวข้อเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพและทักษะการปฎิบัติงานการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ฉบับใหม่ 2560” โดยมีอาจารย์สุธิษา จารุเมธาวิทย์ นักวิชาการชำนาญการพิเศษ กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากนายกสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึงเป็นประธานในการเปิดโครงการ