557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารราชการ ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน ประจำปี 2561 รุ่นที่ 2 ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราขชการ ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง