557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

เทศบาลเมืองบ้านบึงร่วมกับชมรมกีฬาเทควันโด จัดการแข่งขันกีฬาเทควันโด ต้านภัยยาเสพติด บ้านบึงแชมเปี้ยนชิป ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 ขึ้น ในวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ มังกร กุลวานิช โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์"