557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้า โรคไข้ปวดข้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้มีตัวแทนจากชุมชนและนักเรียนโรงเรียนเทศบาล1(สถาวร) เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง