557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายแก่ประชาชน โดยมีีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด และนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง ผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ ได้มีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมการอบรม ภายใต้หัวข้อ เรื่อง "ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและ พรบ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540" วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง