557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

สำนักปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติิสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 
โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการ ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ของโครงการ 
ณ บริเวณโดมหน้าอาคารศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง
และนอกจากนี้แล้วยังได้รับเกียรติจาก นายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง เข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นยูคาลิปตัส จำนวน 500 ต้น พร้อมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เพื่อสร้างความสามัคคีและทำให้ท้องถิ่นเกิดภูมิทัศน์ที่สวยงาม และยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม อีกด้วย ณ สถานฝังกลบขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองบ้านบึง
ในวันที่อังคารที่ 7 สิงหาคม 2561