557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองสวัสดิการสังคม ได้จัด "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 6" ขึ้น โดยมีสมาชิกเครือข่ายสตรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง