557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดกิจกรรมวันมอบแว่นตาผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการคัดกรองโรคตาต้อกระจก ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และมีนางรภัทร นิธิอาภาสิริ รองปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์กิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้มีผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วม เพื่อรับแว่นสายตายาว ณ ชั้นล่างอาคารบริการประชาชน เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561