557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองบ้านบึง ได้จัด "โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและซ้อมแผนป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561" โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานดับเพลิงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์เมื่อเกิดภัย  ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561

และในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ได้มีการซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ถนน 344 บริเวณหน้าร้านคุณซอแอร์ โดยมีนายพิเนตร เลิศเขมทัต นายอำเภอบ้านบึง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และหัวหน้าส่วนราชการ เป็นผู้ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนป้องกันภัยฯในครั้งนี้ด้วย