557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

งานพัฒนาบุคลากร สำนักปลัด เทศบาลเมืองบ้านบึง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และมีนายนิทัศน์ ต้นจันทร์ ปลัดเทศบาลเมืองบ้านบึง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสันติ ผินเจริญ ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี และทีมงาน มาเป็นวิทยากรในการบรรยายในหัวข้อต่างๆ อีกทั้งยังมีพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองบ้านบึงเข้าร่วมฟังการบรรยายเป็นจำนวนมากอีกด้วย ณ อาคารศูนย์สุขภาพชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561