557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบ้านบึง จัด "โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข สำหรับอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ในหลวงรัชกาลที่ 9, สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม, ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ 2561" ขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง เวลา 09.00 น. วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561