557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน โดยมีนาสุรสิตย์ กังวลกิจ เป็นประธานโครงการ ในวันพุธ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพชุมชน ชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง