557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการฝึกอบรมพนักงานดับเพลิง และฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพิ่มศักยภาพพนักงาน ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (สถาวร) วันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562