557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการพัฒนาสตรีท้องถิ่นและสมาชิก และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เทศบาลเมืองบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ได้มีสมาชิกชมรมสตรีฯ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง