557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.) หลักสูตรจัดตั้งศูนย์ อปพร. เทศบาลเมืองบ้านบึง โดยมีนายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ระหว่างวันที่ 9-12 และ 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2