557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารราชการของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2562 หัวข้อ "ปฏิบัติอย่างไรที่เรียกว่าถูกต้องโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ในการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ในยุคดิจิทัลไทยแลนด์ 4.0" ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านบึง