557485cd68b73cc0b0190c4d35f35083.jpg

นายสุรสิตย์ กังวลกิจ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านบึง เป็นประธานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ มีประชาชน และกลุ่มสตรี เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2562 ณ าอคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ