• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด 19 ได้ง่าย อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

1.กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป
2.คนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆ
3.กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีลงมา

เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ โดยเป็นไปตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อกำหนด ข้อ 8 มาตรการพึงปฏิบัติสำหรับบุคคลบางประเภท

เอกสารแนบ :
Download this file (กลุ่มเสี่ยงอยู่บ้าน.jpg)กลุ่มเสี่ยงอยู่บ้าน.jpg[ ]124 kB