• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

ด้วยเทศบาลเมืองบ้านบึง ได้รับแจ้งจากอำเภอบ้านบึง เรื่องขอให้ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 โดยผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ 
----------------------------
ต้องมีคุณสมบัติดังนี้
1. สัญชาติไทย 
2. อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 
3. ว่างงานหรือมีรายได้ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2559 ทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท 
4. ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน ได้แก่ เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ของธนาคารออมสิน สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พันธบัตร และตราสารหนี้ หรือถ้ามีทรัพย์สินทางการเงินดังกล่าว จะต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาท (ตรวจสอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)
5. ไม่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ตรามกฏหมาย หรือถ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้
5.1 ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)
1) กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
1.1 บ้านหรือทาวน์เฮาส์ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 24 ตารางวา
1.2 ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 34 ตารางเมตร
2) กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่มิใช่เพื่อการเกษตร จะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่ 
5.2 ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย
1) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่มิใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
2) ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่
----------------------------
ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนในโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2560 ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติ จะไม่สามารถเข้าร่วมการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ ได้ นอกจากนี้ การลงทะเบียนดังกล่าวเป็นรูปแบบสมัครใจ (Voluntary Basis) โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น รายได้ เงินฝากธนาคาร การถือครองที่ดิน หนี้สิน เป็นต้น อีกทั้งยินยอมให้นำข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมภาพถ่ายใบหน้าไปใช้ เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลสำหรับนำไปใช้ในการจัดทำบัตรสวัสดิการของรัฐต่อไป
----------------------------
หลักฐานที่ต้องเตรียมมา
1. บัตรประชาชนพร้อมสำเนาบัตร
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก 
----------------------------
จึงประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ตามที่มีคุณสมบัติดังกล่าว มาลงทะเบียน ได้ที่ #กองสวัสดิการสังคม#สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านบึง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561