• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

ตามที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้จัดทำผังเมืองรวมบ้านบึง และขอเชิญประชาชนผู้เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่มีแนวเขตที่ดินที่ถนนผังเมืองพาดผ่าน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ (ตามแผนที่ที่เทศบาลเมืองบ้านบึงขยายและแนบมาพร้อมนี้)
เข้ารับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมบ้านบึง ในวันที่ 8 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนเทศบาลเมืองบ้านบึง
-ผังเมืองรวมบ้านบึงฉบับใหม่นี้ไม่มีอายุการใช้งาน ถ้าประกาศใช่้งานแล้ว จะใช้ได้ตลอดไป