• ขนาดอักษร

ข่าวประชาสัมพันธ์

                     ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำแบบมาตรฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและได้นำรูปแบบรายการพร้อมบัญชีแสดงปริมาณงานและราคา จำนวน 22 แบบ เผยแพร่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หรือประชาชนทั่วไป นำไปใช้ประโยชน์หรือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ต่อไป

                  เอกสารที่เปิดให้ดาวน์โหลด มีดังนี้ 

                  1. แบบก่อสร้างมาตรฐาน(ขนาดเล็ก, กลาง, ใหญ่) ของอาคารห้องน้ำ, ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว, ร้านจำหน่ายสินค้า, ศาลาพักคอย, ป้ายแสดงผังแหล่งท่องเที่ยว และป้ายชี้ทาง จำนวน 22 แบบ

                  2. แบบ ปร.4(ก), ปร.5(ก), ปร.6 และ Factor F (สรุปปริมาณงานและราคาค่าก่อสร้าง และตารางคำนวณหาค่า Factor F งานอาคาร)

                  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๓๘๒๗ ๔๒๘๔

                     ไปรษณีย์อิเล็กโทรนิกส์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารแนบ :
Download this file (DOT22 ป้ายชี้ทาง ธรรมชาติและพื้นถิ่น(รวม).pdf)DOT22 ป้ายชี้ทาง ธรรมชาติและพื้นถิ่น(รวม).pdf[ ]1845 kB
Download this file (DOT21 ป้ายแสดงผังแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติและพื้นถิ่น(รวม).pdf)DOT21 ป้ายแสดงผังแหล่งท่องเที่ยว ธรรมชาติและพื้นถิ่น(รวม).pdf[ ]1736 kB
Download this file (DOT20 ศูนย์บริการ (Size M) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT20 ศูนย์บริการ (Size M) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]4291 kB
Download this file (DOT19 ห้องน้ำ (Size L) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT19 ห้องน้ำ (Size L) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]6199 kB
Download this file (DOT18 ห้องน้ำ (Size M) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT18 ห้องน้ำ (Size M) ทันสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]6221 kB
Download this file (DOT17 ศาลาพักคอย (Size M) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT17 ศาลาพักคอย (Size M) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]3670 kB
Download this file (DOT16 ศูนย์บริการ (Size L) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT16 ศูนย์บริการ (Size L) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]4137 kB
Download this file (DOT15 ศูนย์บริการ (Size M) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT15 ศูนย์บริการ (Size M) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]4118 kB
Download this file (DOT14 ศูนย์บริการ (Size S) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT14 ศูนย์บริการ (Size S) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]3872 kB
Download this file (DOT13 ห้องน้ำ (Size L) ไทยร่วมสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT13 ห้องน้ำ (Size L) ไทยร่วมสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]6234 kB
Download this file (DOT12 ห้องน้ำ (Size M) ไทยร่วมสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT12 ห้องน้ำ (Size M) ไทยร่วมสมัย เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]5794 kB
Download this file (DOT11 ห้องน้ำ (Size S) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT11 ห้องน้ำ (Size S) ไทยร่วมสมัย ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]5589 kB
Download this file (DOT10 ศาลาพักคอย (Size M)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น แบบที่ 2 เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT10 ศาลาพักคอย (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น แบบที่ 2 เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]3581 kB
Download this file (DOT9 ศาลาพักคอย (Size M)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT9 ศาลาพักคอย (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]3768 kB
Download this file (DOT8 ร้านค้า (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT8 ร้านค้า (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]4065 kB
Download this file (DOT7-ร้านค้า (Size S) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT7-ร้านค้า (Size S) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]3739 kB
Download this file (DOT6-ศูนย์บริการ (Size L) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT6-ศูนย์บริการ (Size L) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]4886 kB
Download this file (DOT5-ศูนย์บริการ (Size M)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT5-ศูนย์บริการ (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]4401 kB
Download this file (DOT4-ศูนย์บริการ (Size S)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT4-ศูนย์บริการ (Size S) ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]3802 kB
Download this file (DOT3-อาคารห้องน้ำ (Size L)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT3-อาคารห้องน้ำ (Size L) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]5935 kB
Download this file (DOT2-อาคารห้องน้ำ (Size M)  ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf)DOT2-อาคารห้องน้ำ (Size M) ธรรมชาติและพื้นถิ่น เสาเข็ม + ฐานแผ่.pdf[ ]5508 kB
Download this file (DOT1-อาคารห้องน้ำ (Size S) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf)DOT1-อาคารห้องน้ำ (Size S) ธรรมชาติและพื้นถิ่น ฐานแผ่ + เสาเข็ม.pdf[ ]5052 kB