พิมพ์
หมวด: ข่าวประกวดราคา
ฮิต: 511

เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 268,500 บาท (สองแสนหกหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)